2020 اکتبر 20

Industrial and telecommunication chargers

Industrial and telecommunication chargers

This product stores electrical energy in the form of chemical energy in rechargeable batteries. The right charger is determined according to the type of battery, charging process, charging voltages and currents, and charging termination conditions. These characteristics distinguish chargers ...

شارژرهای صنعتی و مخابراتی

شارژرهای صنعتی و مخابراتی

این محصول انرژی الکتریکی را به صورت انرژی شیمیایی، در باتری‌های قابل شارژ ذخیره می‌کند. شارژر مناسب با توجه به نوع باتری، روند شارژ، ولتاژها و جریان‌های شارژ و شرایط خاتمه شارژ، تعیین می‌گردد. این مشخصات شارژرها را از ...